Dayton, Ohio

1926,Struble family, Daytona Beach, Florida

Tags: beach