1930
Dayton, Ohio

1930, Struble family, Daytona Beach, Florida

Tags: beach