1901

Str. Tashmoo leaving wharf, Detroit

Credit: LOC